Home page» Trading conditions

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Fortissimo Prague s.r.o.

IČO: 264 84 544, se sídlem Praha 6, Na viničních horách 489/33, PSČ: 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85185 (dále jen „Prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (dále jen „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a třetí osobou (dále jen „Kupující “), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové adrese http://eshop.ledy.cz/ (dále jen „Internetový obchod). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového obchodu a další související právní vztahy. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je po svém uzavření Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění.
 2. Další, zejména kontaktní, údaje o Prodávajícím jsou zveřejněny v Internetovém obchodě v sekci „Kontakty“.
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Kupující, který má v úmyslu nakoupit od Prodávajícího zboží, jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží Prodávajícího umístěné v Internetovém obchodu. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.
 5. Prodávající může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o změně Obchodních podmínek ve svém Internetovém obchodě. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy.

II. Uzavření Kupní smlouvy, platební podmínky, přeprava a dodání

 1. V Internetovém obchodu je nabízeno zboží Prodávajícího, tj. zejména oblečení, sportovní vybavení a výstroj a doplňky, a to včetně informace o ceně zboží, případně o dalších vlastnostech. Ceny Prodávajícím nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty, balného a manipulačních poplatků. K ceně zboží je připočítáváno přepravné dle odstavce 2 tohoto článku. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží v Internetovém obchodě jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu na zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 2. K ceně zboží je Prodávajícím připočítáváno přepravné, jehož výše je závislá na zvoleném typu přepravy. Prodávající umožňuje po předchozí domluvě osobní odběr zboží na adrese: Fortissimo Prague s.r.o.,  Šlikova 55, Praha 6, PSČ: 160 00 (dále jen „Provozovna“), nebo doručení prostřednictvím Messenger Praha, kurýrní služby a České pošty (dále jen „Přepravce“).  Zboží, které nelze odeslat v jedné zásilce (např. z důvodu objemnosti, nadměrné váhy, stavu zásob apod.) je Prodávajícím rozděleno do více zásilek, z nichž každá je účtována dle tarifu zvoleného způsobu odběru. O nutnosti takového postupu informuje Prodávající Kupujícího před odesláním zásilky e-mailem nebo telefonicky. Pokud Kupující s takovým postupem nesouhlasí, má možnost zvolit jiný druh přepravy či odběru.
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží z Kupní smlouvy uvedené v Internetovém obchodě platí pouze pro doručování zboží v rámci území České republiky. V případě doručování mimo území České republiky je Kupující vždy individuálně kontaktován za účelem dohody o způsobu doručení, a přepravné je účtováno dle tarifu zvolené přepravní společnosti.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám.
 5. Pro objednání zboží zvolí Kupující typ zboží, a vyplní objednávkový formulář Internetového obchodu, tj. zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny a doručení zboží (dále jen „Objednávka“). Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky), a to v závislosti na charakteru Objednávky.
 6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.
 7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).
 8. Cenu zboží z Kupní smlouvy společně s případnými náklady spojenými s dodáním zboží z Kupní smlouvy (dále společně jen jako „Kupní cena“) je Kupující povinen uhradit
  1. v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně Prodávajícího na adrese Šlikova 55, Praha 6, PSČ: 160 00;
  2. v hotovosti tzv. na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
  3. bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 174086692/0300 vedený u Československé obchodní banky (pro Českou republiku) (dále jen „Účet Prodávajícího“).
  4. bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 173428857/0300 vedený u Československé obchodní banky (pouze pro platby v EUR) (dále jen „Účet Prodávajícího“).
 9. Kupní cena je v případě osobního odběru zboží nebo při odběru zboží na dobírku splatná při převzetí zboží, v případě bezhotovostní platby je Kupující povinen Kupní cenu uhradit nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy (tj. akceptace Objednávky Prodávajícím). V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uvést variabilní symbol platby, který mu je sdělen Prodávajícím v potvrzení objednávky. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn v okamžiku připsání Kupní ceny na Účet Prodávajícího.
 10. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu Kupní ceny před odesláním zboží Kupujícímu, a to zejména v případě, že Kupující nepotvrdí Objednávku dle ustanovení článku II., odst. 4) poslední věta Obchodních podmínek.
 11. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží z Kupní smlouvy.
 12. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví Kupující daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce.
 13. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, určí způsob dodání zboží z Kupní smlouvy Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
 14. Kupující je, v případě dodání zboží na místo jím určené v Objednávce, povinen převzít zboží z Kupní smlouvy při dodání. Pokud Kupující zboží z Kupní smlouvy při dodání nepřevezme, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně do výše ceny zboží. Dále je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího doručováno opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady s takovým doručováním spojené.
 15. Při převzetí zboží od Přepravce, je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakékoliv závady ji neprodleně ohlásit Přepravci. Kupující není povinen zboží od Přepravce převzít, pokud shledá porušení obalu zboží svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a na případnou pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebere Prodávající zřetel.
 16. Prodávající dodává zboží označené v Internetovém obchodě jako „Zboží skladem“ ve lhůtě 2 – 5 dní při platbě v hotovosti, na dobírku nebo od připsání kupní ceny na účet Prodávajícího při platbě bezhotovostním převodem na bankovní Účet Prodávajícího. Při platbě v hotovosti je toto zboží k vyzvednutí v Provozovně Prodávajícího okamžitě po potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Ostatní zboží je dodáváno ve lhůtě 10 – 20 dní od potvrzení objednávky Prodávajícím. Pokud Kupující dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek v Prodávajícím garantovaných lhůtách zboží ne vlastní vinou neobdrží, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit. Kupní cena bude v takovém případě Kupujícímu vrácena ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od účinnosti odstoupení od Kupní smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet Kupujícího uvedený v odstoupení od Kupní smlouvy.

III. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 53  odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží z Kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující Prodávajícímu doporučeným dopisem na adresu Provozovny Prodávajícího na Šlikova 55, Praha 6, PSČ: 160 00, nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
 2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží z Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu vráceno nejpozději do sedmi (7) dnů od odeslání odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno úplné s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené, čisté a pokud možno také včetně originálního obalu.
 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Prodávající cenu zboží z Kupní  smlouvy ( bez skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží) Kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím. Prodávající se nedostane do prodlení s vracením ceny zboží z Kupní smlouvy v případě, že Kupující nesdělí Prodávajícímu číslo účtu pro vrácení ceny zboží z Kupní smlouvy.
 4. V případě, že zboží z Kupní smlouvy bude Kupujícím vrácené neúplné, poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované,  vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na náhradu takto vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího na vrácení ceny zboží z Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn stejným způsobem započíst jednostranně proti nároku Kupujícího na vrácení ceny zboží z Kupní smlouvy i případný nárok na smluvní pokutu dle ustanovení článku III. odst. 2) Obchodních podmínek.
 5. Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od Kupní smlouvy se dle ustanovení § 53 odst. 8 Občanského zákoníku nevztahuje mimo jiné na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího.
 6. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy ještě před převzetím zboží a objednávka bude    stornována, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit náhradu nákladů vynaložených Prodávajícím k vyřízení objednávky Kupujícího.

IV. Odpovědnost a záruky

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku). Upřímnou snahou Prodávajícího je však nabídnout Kupujícímu takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky nabízené konkurencí nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží z Kupní smlouvy je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.
 3. V případě, že zboží z Kupní smlouvy není při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, tj. je v rozporu s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou (viz shora) po převzetí zboží v záruční době dvaceti čtyř (24) měsíců, vyjma zboží, které se rychle kazí a vyjma zboží použitého.
 5. Práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně jeho záruční odpovědnosti, lze uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho Provozovny Šlikova 55, Praha 6, PSČ: 160 00.
 6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 7. V případě, že si Kupující po vyřízení reklamace zboží nevyzvedne do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně však do výše ceny zboží.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Programové vybavení a další součásti tvořící Internetový obchod (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod. Přístup a užití Internetového obchodu ze strany Kupujícího v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.
 2. Kupující není oprávněn při používání Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Prodávajícího ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších Kupujících, a který je v souladu s jeho určením.
 3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše jen jako „Osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na tuto adresu.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Zpracováním Osobních údajů může Prodávající, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn v Internetovém obchodě.
 3. Kupující je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 4. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Kupující se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
 3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 6. 2013

V Praze, dne 10. 6. 2013

 

Nákupní košík

 

Basket is empty.

Nejprodávanější zboží

 

Novinky